Διανομέας (Δερύνεια)

Η εταιρεία ipH Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων Foodhaus, ζητά να προσλάβει Διανομέα με έδρα το κέντρο διανομής της στη περιοχή Δερύνειας, στην Αμμόχωστο.  

Καθήκοντα:

 • Διανομή των προϊόντων στους πελάτες της εταιρείας.
 • Παραλαβή, φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων.
 • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων κατά την μεταφορά τους.
 • Σωστή και έγκαιρη διανομή των προϊόντων σύμφωνα με τα δελτία παραγγελιών.

Προσόντα: 

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης ή/και τύπου Β.
 • Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Εμπειρία στην διανομή τροφίμων ευρείας κατανάλωσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά.
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση.
 • Υπευθυνότητα, προθυμία και να επιδεικνύει ομαδικό πνεύμα.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Πλήρης ή εποχιακή απασχόληση.
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα με Παρασκευή).
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Έως και 23 ημέρες ετήσιας άδειας.
 • Έκπτωση σε αγορές προϊόντων από τα καταστήματα Foodhaus.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iph.com.cy με θέμα “Διανομέας”.

Τηλεφωνικά: 23731000 (08:00-16:00)

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Driver (Famagusta)

The company ipH Iakovos Photiades Group of Companies, a pioneer in the field of import and distribution of consumer foods, exclusive supplier and distributor of McDonald’s stores and the Foodhaus chain of food stores, is looking to recruit a Driver based in its distribution centre in Derynia, Famagusta.

Duties:

 • Distribution of the products to the company’s customers.
 •  Receiving, loading and unloading products.
 •  Ensuring proper management of the products during their transport.
 •  Correct and timely distribution of the products according to the order forms.

Qualifications: 

 • Professional driver’s license category (18T) and/or type B.
 • Electronic tachograph card holder will be considered an additional qualification.
 • Very good knowledge of the Greek language.
 • Experience in consumer food distribution would be an added advantage.
 • Professional appearance and demeanor.
 • Customer-centric approach.
 • Responsibility, willingness and to demonstrate team spirit.

Earnings and Benefits:

 • Full time.
 • Five-day work (Monday to Friday).
 • 13th salary.
 • Provident Fund.
 • Up to 23 days of annual leave.
 • Discount on purchases of products from Foodhaus stores.
 • Continuous education.
 • Excellent working environment.

Applications:

Interested parties are requested to send a short CV to the email address hr@iph.com.cy with the subject “Driver”.

Telephone: 23731000 (08:00-16:00)

Only applications that meet the above criteria will be evaluated.

All applications will be treated confidentially.