Διανομέας

 

Ζητείται για άμεση εργοδότηση Διανομέας με έδρα το κέντρο διανομής της εταιρείας στη περιοχή Δάλι, Λευκωσία.  

Καθήκοντα:

 • Παραλαβή, φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων.
 • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων κατα την μεταφορά τους.
 • Σωστή και έγκαιρη διανομή των προϊόντων σύμφωνα με τα δελτία παραγγελιών.

Προσόντα: 

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας (12T).
 • Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Εμπειρία στην διανομή τροφίμων ευρείας κατανάλωσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Υπευθυνότητα, προθυμία και να επιδεικνύει ομαδικό πνεύμα.
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Μόνιμη πλήρης απασχόληση
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή)
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email hr@iph.com.cy με θέμα “Διανομέας”

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22488400 (8:00 – 16:30)

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

 

Wanted for immediate employment Driver based at the company’s distribution centre in the Dali area, Nicosia.

Duties:

 • Receiving, loading and unloading products.
 • Ensuring proper management of the products during their transport.
 • Correct and timely distribution of the products according to the order forms.

Qualifications: 

 • Professional driving license category (12T).
 • Electronic tachograph card holder will be considered an additional qualification.
 • Very good knowledge of the Greek language.
 • Experience in consumer food distribution will be an added advantage.
 • Responsibility, willingness and to demonstrate team spirit.
 • Customer-centric approach.

Earnings and Benefits:

 • Permanent full-time employment
 • Five-day work (Monday-Friday)
 • 13th salary
 • Provident Fund
 • Continuous education
 • Excellent working environment

Applications:

Interested parties are requested to send a short CV to the email hr@iph.com.cy  with the subject “Driver”.

Contact Phone: 22488400 (8:00 – 16:30)

Only applications that meet the above criteria will be evaluated.

All applications will be treated confidentially.