Λειτουργός Αγορών και Εισαγωγών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Αγορών και Εισαγωγών για μόνιμη απασχόληση στα Κεντρικά της γραφεία στα Λατσιά, Λευκωσία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Συγκεντρώνει δεδομένα και πληροφορίες για να ετοιμάσει παραγγελίες για την αγορά προϊόντων και πρώτων υλών. Προγραμματίζει και διεκπεραιώνει τις εισαγωγές, τις κοστολογήσεις και είναι υπεύθυνος/η για τον ορθό χειρισμό των αποθεμάτων.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Ετοιμάζει παραγγελίες αγορών προς τους προμηθευτές του εξωτερικού με βάση το προγραμματισμό αναγκών και στέλνει τα ανάλογα αντίγραφα.
 • Λαμβάνει και ελέγχει τις επιβεβαιώσεις των παραγγελιών από τους προμηθευτές.
 • Επικοινωνεί με προμηθευτές για να προγραμματίσει ή να επισπεύσει παραλαβές και να χειριστεί ελλείψεις, καθυστερήσεις και άλλα θέματα.
 • Συμφιλιώνει τιμολόγια προμηθευτών με παραγγελίες και άλλα απαραίτητα έγγραφα.
 • Παρακολουθεί την πρόοδο παραγγελιών και παραδόσεων μέχρι την άφιξη τους στο λιμάνι.
 • Συγκεντρώνει τα απαραίτητα έγγραφα εισαγωγής και ελέγχει την ορθότητα τους.
 • Επικοινωνεί με τους εκτελωνιστές και βεβαιώνεται ότι οι εκτελωνίσεις πραγματοποιούνται έγκαιρα.
 • Ελέγχει τα έντυπα παραλαβών κατά την άφιξη για να βεβαιωθεί ότι οι παραγγελίες εκτελέστηκαν ορθά και ότι τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές σε επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Αποθήκης.
 • Υπολογίζει τα κόστη παραγγελιών και κάνει τις κοστολογήσεις.
 • Παρακολουθεί την κίνηση των αποθεμάτων και τις ημερομηνίες λήξεων.
 • Αναλύει και ετοιμάζει εκθέσεις πληροφοριών πωλήσεων, αποθεμάτων, αγορών και κοστολόγησης μέσω των λογισμικών συστημάτων και το Business Intelligence της εταιρείας.
 • Ενημερώνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κανονισμούς και νομοθεσίες σχετικά με τις αγορές και παρέχει πληροφορίες σε συναδέλφους ή προμηθευτές.
 • Εκτελεί άλλα συναφή γενικά γραφειακά καθήκοντα.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Μαθηματικά ή άλλο συναφή θέμα.
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον (3) τρία χρόνια σε ίδια/παρόμοια θέση.
 • Κατάρτιση στις εφαρμογές MS Office με έμφαση στην πολύ καλή χρήση της excel. Εμπειρία λογισμικού ERP & Business Intelligence software θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.
 • Εξοικείωση με τους αριθμούς και τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων.
 • Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και τήρησης προθεσμιών.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία και συνέπεια.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Πενθήμερη εργασία με απόγευμα off την Παρασκευή.
 • Έκπτωση σε αγορές προϊόντων από τα καταστήματα foodhaus
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές ανέλιξης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, στο πιο κάτω σύνδεσμο το αργότερο μέχρι τις 19 Μαρτίου 2023.

Apply here

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

 

 

Purchasing and Imports Officer


THE COMPANY

Iakovos Photiades Group of Companies, a pioneer in the field of import and distribution of consumer foods, exclusive supplier and distributor of McDonald’s restaurants and the foodhaus chain of food stores, is seeking to hire a Purchasing and Imports Officer for permanent employment at its Head Office in Latsia, Nicosia.

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES

Gathers data and information to prepare purchase orders for products and raw materials. Schedules and processes imports, costing and is responsible for proper inventory handling.

MAIN DUTIES

 • Prepares purchase orders to overseas suppliers based on needs planning and sends corresponding copies.
 • Receives and checks order confirmations from suppliers.
 • Communicates with suppliers to schedule or expedite deliveries and handle shortages, delays and other issues.
 • Reconciles vendor invoices with purchase orders and other necessary documents.
 • Monitors the progress of orders and deliveries until their arrival at the port.
 • Gathers the necessary import documents and checks their correctness.
 • Communicates with customs brokers and ensures that customs clearances are completed on time.
 • Checks receipt forms upon arrival to ensure that orders have been executed correctly and that products meet specifications in communication with the Warehouse Manager.
 • Calculates order costs and makes cost estimates.
 • Monitors inventory movement and expiration dates.
 • Analyzes and prepares reports of sales, inventory, purchasing and costing information through the company’s software systems and Business Intelligence.
 • Keeps abreast of internal and external purchasing regulations and legislation and provides information to colleagues or suppliers.
 • Performs other related general office duties.

 QUALIFICATIONS

 • University Degree in Business Administration, Accounting, Mathematics or other related subject.
 • Previous experience of at least (3) three years in the same/similar position.
 • Training in MS Office applications with an emphasis on the very good use of excel. Experience in ERP & Business Intelligence software will be considered an added advantage.
 • Excellent knowledge of the Greek and English languages.

ABILITIES

 • Organizational and coordination skills.
 • Familiarity with numbers and data collection, analysis and interpretation.
 • Ability to think analytically and meet deadlines.
 • Taking initiatives.
 • Team spirit and cooperation.
 • Professionalism, flexibility and consistency.

WE OFFER

 • Salary depending on qualifications and experience.
 • 13th salary.
 • Provident Fund.
 • Five-day work with an afternoon off on Friday.
 • Discount on product purchases from foodhaus stores
 • Continuous training and development.
 • Pleasant and dynamic work environment with advancement prospects.

APPLICATIONS

You can submit your CV at the link below no later than March 19, 2023.

Apply here

Candidates who meet the above criteria will be invited to a personal interview.

All applications will be treated confidentially.