Βοηθός Διανομέας

Η εταιρεία Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής  τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των καταστημάτων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων Foodhaus, ζητά να προσλάβει Βοηθό Διανομέα με έδρα έδρα το Κέντρο Διανομής στο Δάλι, Λευκωσία. 

Βασικές ευθύνες

 • Βοηθά τους Διανομείς / Οδηγούς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
 • Μετακινεί, φορτώνει, ξεφορτώνει ή μεταφέρει εμπορεύματα και άλλα υλικά
 • Διενεργεί γενικές χειρωνακτικές εργασίες

Προσόντα: 

 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον απλής ψύξης (4⁰C) και κατάψυξης (-18⁰C)
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ΗΥ
 • Ευγένεια, προθυμία, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ελκυστικό μισθό
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email hr@iph.com.cy με θέμα “Βοηθός Διανομέας” ή στον ακόλουθο σύνδεσμο  Apply Here

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.Assistant Driver

The company Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd, a pioneer in the field of import and distribution of consumer food, exclusive supplier and distributor of McDonald’s and Foodhaus chain of food stores, is looking to recruit an Assistant Distributor based in the Distribution Center in Dali, Nicosia.

Key Responsibilities

 • Assists the Distributors / Drivers in the performance of their duties
 • Moves, loads, unloads or transports goods and other materials
 • Performs general manual tasks

Qualifications:

 • Good physical condition
 • Ability to work in a simple cooling (4⁰C) and freezing (-18⁰C) environment
 • Basic knowledge of computer operation
 • Kindness, willingness, responsibility and team spirit.

The company provides:

 • Attractive salary
 • Continuous training
 • Excellent working environment

Applications

Interested parties are requested to send a short CV to the email hr@iph.com.cy with the subject “Assistant Driver” or to the following link Apply Here

Only applications that meet the above criteria will be evaluated.

All applications will be treated confidentially.