Βοηθός Λογιστηρίου (Κάλυψη Μητρότητας)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου για κάλυψη μητρότητας (μέχρι 10 μήνες) στα Κεντρικά της γραφεία στα Λατσιά, Λευκωσία.

Ωράριο εργασίας από Δευτέρα με Παρασκευή 8:00 π.μ. – 13:00μ.μ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Υπολογίζει, ταξινομεί, επαληθεύει και καταχωρεί αριθμητικά δεδομένα, και τηρεί οικονομικά αρχεία. 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Καταχωρεί, αποθηκεύει και αναλύει δεδομένα στο λογιστικό σύστημα.
 • Ελέγχει αριθμητικά στοιχεία και έγγραφα για την ορθότητα καταχώρησης τους.
 • Ταξινομεί, καταγράφει, και συνοψίζει δεδομένα, για να ετοιμάσει και να διατηρήσει οικονομικά αρχεία.
 • Χρεώνει, πιστώνει και αθροίζει λογαριασμούς χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογιστικό λογισμικό.
 • Ελέγχει την ορθότητα των αποθεμάτων στο λογιστικό σύστημα.
 • Ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών που αφορούν τον χειρισμό αποθεμάτων.
 • Διενεργεί και καταχωρεί στο λογιστικό σύστημα καταμετρήσεις αποθεμάτων.
 • Ελέγχει την κοστολόγηση των ειδών και ετοιμάζει αναφορές κερδοφορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος LCCI Higher.
 • Δίπλωμα πανεπιστημίου στη Λογιστική ή σε συναφές θέμα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Κατάρτιση στις εφαρμογές MS Office και ειδικά στην Excel.
 • Σχετική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία και συνέπεια.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Έκπτωση σε αγορές προϊόντων από τα καταστήματα foodhaus.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές ανέλιξης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, στο πιο κάτω σύνδεσμο το αργότερο μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2023.

Apply here

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Assistant accountant

THE COMPANY

Iakovos Photiades Group of Companies, a pioneer in the field of import and distribution of consumer foods, exclusive supplier and distributor of McDonald’s restaurants and the foodhaus chain of food stores, is seeking to hire an Accounting Assistant for permanent employment at its Head Office in Latsia, Nicosia.

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES

Calculates, sorts, verifies and records numerical data, and maintains financial records.

MAIN DUTIES

 • Records, stores and analyzes data in the accounting system.
 • Checks figures and documents for their correct registration.
 • Sorts, records, and summarizes data to prepare and maintain financial records.
 • Debits, credits and totals accounts using specialized accounting software.
 • Checks the correctness of the stocks in the accounting system.
 • Responsible for following procedures related to inventory handling.
 • Conducts and registers inventory counts in the accounting system.
 • Controls item costing and prepares profitability reports.

QUALIFICATIONS

 • LCCI Higher.
 • Training in MS Office applications and especially in Excel.
 • Relevant experience will be considered an additional qualification.
 • Excellent knowledge of the Greek language and very good knowledge of English.
 • University degree in Accounting or related subject will be considered an additional qualification.

ABILITIES

 • Organizational skills.
 • Ability to meet deadlines.
 • Taking initiatives.
 • Team spirit and cooperation.
 • Professionalism, flexibility and consistency.

WE OFFER

 • Salary depending on qualifications and experience.
 • 13th salary.
 • Provident Fund.
 • Five-day work with a free afternoon on Friday.
 • Discount on product purchases from foodhaus stores
 • Continuous training and development.
 • Pleasant and dynamic work environment with advancement prospects.

 

APPLICATIONS

You can submit your CV at the link below no later than October 29, 2023.

Apply here

Only the candidates who meet the above criteria will be invited to a personal interview.

All applications will be treated confidentially.