Διανομέας

Η εταιρεία ipH Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των καταστημάτων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων Foodhaus, ζητά να προσλάβει Διανομέα με έδρα το κέντρο διανομής της στη περιοχή Δάλι, Λευκωσία.  

Καθήκοντα:

 • Παραλαβή, φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων.
 • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων κατά την μεταφορά τους.
 • Σωστή και έγκαιρη διανομή των προϊόντων σύμφωνα με τα δελτία παραγγελιών.

Προσόντα: 

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας (12T).
 • Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Εμπειρία στην διανομή τροφίμων ευρείας κατανάλωσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Υπευθυνότητα, προθυμία και να επιδεικνύει ομαδικό πνεύμα.
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Μόνιμη πλήρης απασχόληση
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή)
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email hr@iph.com.cy με θέμα “Διανομέας” ή στον ακόλουθο σύνδεσμο Apply Here

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.Driver

The company ipH Iakovos Photiades Group of Companies, a pioneer in the field of import and distribution of consumer foods, exclusive supplier and distributor of McDonald’s stores and the Foodhaus chain of food stores, is looking to recruit a Driver based in its distribution centre in the Dali area, Nicosia.

Duties:

 • Receiving, loading and unloading products.
 • Ensuring proper management of the products during their transport.
 • Correct and timely distribution of the products according to the order forms.

Qualifications: 

 • Professional driving license category (12T).
 • Electronic tachograph card holder will be considered an additional qualification.
 • Very good knowledge of the Greek language.
 • Experience in consumer food distribution will be an added advantage.
 • Responsibility, willingness and to demonstrate team spirit.
 • Customer-centric approach.

Earnings and Benefits:

 • Permanent full-time employment
 • Five-day work (Monday-Friday)
 • 13th salary
 • Provident Fund
 • Continuous education
 • Excellent working environment

Applications:

Interested parties are requested to send a short CV to the email hr@iph.com.cy  with the subject “Driver” or to the following link Apply Here